Algemene Voorwaarden Angelic Insights

 

Artikel 1: Definities

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Angelic Insights (hierna te noemen “AI”) en de opdrachtgever van bijeenkomsten, sessies, Retreats of andere door AI georganiseerde evenementen (hierna te noemen “evenementen”).

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere persoon of organisatie waarmee AI een overeenkomst sluit tot het verzorgen van of deelname aan evenementen.

1.3 Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan een evenement deelneemt.

 

Artikel 2: Het tot stand komen van een overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever zich aanmeldt via AI en vervolgens via de website, mondeling of per email opdracht geeft of een aanmeldingsformulier van AI ondertekent.

2.2 Deelname aan een evenement is definitief nadat het ondertekende aanmeldingsformulier is ontvangen en de reservering door AI is bevestigd. Aanmelding en inschrijving dient altijd te worden gevolgd door betaling van de reservering binnen de gestelde betaaltermijn1.

2.3 Bij aanmelding is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en deelnemer om AI voldoende te informeren over de geestelijke en lichamelijke gezondheid en zijn of haar welzijn, alsmede gebruik en achtergrond van medicijnen e.d. Daarnaast neemt de opdrachtgever zelf de verantwoording voor het feit dat de deelnemer in een geschikte conditie is om mee te doen met evenement.

2.4 Het gebruik van drugs en alcohol ruim vóór en tijdens de bijeenkomsten is niet toegestaan.

2.5 De opdrachtgever heeft ingestemd met de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

2.6 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door AI.

 

Artikel 3: Tarieven en betaling

3.1 Door AI aangegeven prijzen voor de verschillende evenementen zijn voor particulieren inclusief BTW.

3.2 Voor ZZP-ers, ondernemers en/of bedrijven zijn de aangegeven prijzen exclusief BTW.

3.3 Facturen van AI aan de opdrachtgever kennen een betaaltermijn van 14 dagen, behoudens vooraf overeengekomen maatwerk waarbij te denken valt aan een betalingsregeling of aanmelding kort voor het evenement.

3.4 Indien betaling binnen de betaaltermijn niet volgt, zal eenmalig en kosteloos een herinnering worden verzonden.

3.5 Indien binnen 14 dagen na verzending van de herinnering geen betaling is verricht, staat het AI vrij om conform geldende wet- en regelgeving gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever die middels het verstrekken van opdracht gehouden is om die kosten te voldoen aan AI.

3.6 Indien de opdrachtgever een andere (rechts-)persoon is dan de deelnemer, dan kan de deelnemer worden aangesproken voor de verschuldigde deelname en uit nalatige betaling voortvloeiende kosten.

 

Artikel 4: Annulering

4.1 Annulering van deelname aan een evenement is natuurlijk altijd mogelijk, tenzij specifiek anders 2,3 is overeengekomen.

4.2 Tot 48 uur voor het moment van aanvang van de afgesproken sessie is annulering kosteloos.

4.3 Tot 24 uur voor het moment van aanvang is door de opdrachtgever 50% verschuldigd, voor dat bedrag zal een factuur worden verzonden.

4.4 Bij afmelding binnen 24 uur is AI genoodzaakt om de volledige kosten van de afgesproken sessie in rekening te brengen.

4.5 De data en –locatie kunnen in uitzonderlijke gevallen en overmacht aan de zijde van AI door worden verplaatst. AI zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bij onvoldoende deelnemers kan het evenement later starten of zelfs worden geannuleerd. In geval van annulering ontvangt opdrachtgever het betaalde (inschrijf-)geld retour.

 

1 =  Voor een 2-Day Retreat en een 3-Day Retreat geldt dat de aanmelding pas bevestigd wordt na betaling van 50% van de deelnamekosten.

2 = Voor een 2-Day Retreat en een 3-Day Retreat geldt dat, uitsluitend in overleg vooraf met- en na goedkeuring van AI, deelname éénmalig overdraagbaar is onder gelijke voorwaarden.  Deelname komt slechts in aanmerking voor overdracht als de vervangende opdrachtgever of deelnemer op passende wijze deel kan nemen aan betreffend evenement, dit ter beoordeling van AI. Mocht na overdracht toch alsnog een annulering volgen, kan geen aanspraak worden gemaakt op enige restitutie.

3 =  Voor een Proeverij geldt dat na aanmelding geen restitutie mogelijk is.

 

Artikel 5: Geheimhouding, vertrouwelijkheid en privacy

5.1 De door opdrachtgever en deelnemer aan AI verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

5.2 AI neemt geldende wetgeving op het gebied van privacy in acht.

5.3 Copyright en (intellectueel) eigendom van verstrekt materiaal en/of van de door AI toegepaste methodieken. Blijven eigendom van AI, tenzij anders is vermeld.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid Angelic Insights

6.1 Deelname aan een evenement is geheel op eigen risico van de opdrachtgever respectievelijk deelnemer.

6.2 AI is in de meest ruime zin niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig direct of indirect letsel, schade of verlies als direct of indirect gevolg van deelname.

6.3 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het deelnemen aan evenementen en daarmede ook voor de mogelijke gevolgen van deelname aan zijn of haar gezondheid of gemoed.

6.4 Voor het beheer van persoonlijke eigendommen neemt AI geen verantwoordelijkheid.

6.5 De deelnemer is verantwoordelijk voor eventuele schade die door hem of haar wordt aangebracht aan bezittingen van anderen, aan de locatie van het evenement of aan faciliteiten.

 

Op enige overeenkomst met AI is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse Rechter van de Rechtbank Gelderland, bij voorkeur op locatie Apeldoorn.

Retreat Centrum voor Zelfinzicht

Wil je via e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de Angelic Insights nieuwsbrief.

Ja, ik ontvang graag de Insights

You have Successfully Subscribed!